Спечелен проект за финансиране

Доктор Недко Ангелов подписа договор за финансиране на проектно предложение за закупуване на 3d рентгенов апарат. Проектът с наименование „Здрави и успешни за един по-добър град“ е финансиран по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“,  процедура чрез подбор № BG06RDNP001-19.442 на МИГ Долни Чифлик и Бяла по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местностите местно развитие“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.
Основни цели на проекта:

  • Повишаване качеството на стоматологичните услуги в община Бяла за
    подобряване равнището на живот на населението, конкурентоспособността на
    района и създаване на добавена стойност.
  • Насърчаване на предприемачеството чрез въвеждане на иновативни
    технологии в сферата на здравните услуги, подпомагащи развитието на
    потенциала в община Бяла.

Проектът е с продължителност 18 месеца и с обща стойност на 173 690,00 лв. с
ДДС, от които 115 890,30 лв. Европейско и 12 876,70 лв. национално
финансиране и 44 923,00 лв самоучастие.